Văn bản luật dân sự

Mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự

Mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ----***----                                                                                                           ……(1), ngày….. tháng …… năm……. ĐƠN KHỞI KIỆN Về việc .......... Kính gửi: Toà án nhân dân (2) … Đọc Thêm

Luật Cạnh Tranh 2004

no_thumb

QUỐC HỘI Số: 27/2004/QH11   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2004                             LUẬT  CẠNH TRANH Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy … Đọc Thêm

Bộ luật dân sự 2005

no_thumb

QUỐC HỘI Số: 33/2005/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2005 BỘ LUẬT DÂN SỰ Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Bộ luật này quy định về dân sự. PHẦN THỨ … Đọc Thêm

Luật cư trú sửa đổi, bổ sung số 36/2013/QH13 của Quốc hội

no_thumb

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 36/2013/QH13 -------------------------------------     LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số … Đọc Thêm

Luật Cư trú số 81/2006/QH11 của Quốc hội

no_thumb

QUỐC HỘI Số: 81/2006/QH11   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2006 LUẬT Cư trú Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về cư trú. Chương I NHỮNG … Đọc Thêm

Bộ luật tố tụng dân sự 2015

no_thumb

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 92/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015   BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Bộ luật tố tụng dân sự. Phần thứ nhất NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Chương I NHIỆM VỤ VÀ HIỆU LỰC CỦA BỘ … Đọc Thêm

Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân.

no_thumb

QUỐC HỘI Số: 85/2015/QH13   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015                             LUẬT Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ____________   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân … Đọc Thêm

Nghị định 144/2006/NĐ-CP về hụi, họ, biêu, phường

no_thumb

CHÍNH PHỦ Số: 144/2006/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2006                             NGHỊ ĐỊNH Về họ, hụi, biêu, phường CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 14 tháng 06 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, NGHỊ ĐỊNH: Chương … Đọc Thêm

Nghị định 138/2006/NĐ-CP quy định về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

no_thumb

CHÍNH PHỦ   Số: 138/2006/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2006   NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành các  quy định của Bộ luật Dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài ___________________   CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 … Đọc Thêm

Nghị định 88/2008/NĐ-CP về xác định lại giới tính

no_thumb

NGHỊ ĐỊNH Về xác định lại giới tính _________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Điều 36 Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, NGHỊ ĐỊNH: Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Nghị định này quy định việc xác định lại giới tính đối với người có khuyết tật bẩm sinh về … Đọc Thêm

Trang 1 trên 212