Chậm sang tên sổ đỏ có bị xử phạt không?

Tin liên quan

CHẬM SANG TÊN SỔ ĐỎ

1. Chậm sang tên sổ đỏ có bị xử phạt không?

     Khoản 6 Điều 95 Luật đất đai 2013 có quy định: 

“Điều 95. Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

6. Các trường hợp đăng ký biến động quy định tại các điểm a, b, h, i, k và l khoản 4 Điều này thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động; trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế.”

     Trường hợp quy định tại điểm a Khoản 4 Luật Đất đai 2013 đó là:

“4. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.”

     Do vậy, việc không sang tên sổ đỏ khi mua bán đất đai là hành vi bị nghiêm cấm. Sau khi kí hợp đồng mua bán, trong thời hạn không quá 30 ngày, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ. Nếu không thực hiện theo đúng quy định, người sử dụng đất sẽ bị xử phạt hành chính.

2. Mức xử phạt chậm sang tên sổ đỏ

     Mức phạt chậm sang tên sổ đỏ được quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 102/2014/NĐ-CP như sau:   

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các trường hợp biến động đất đai quy định tại các Điểm a, b, h, i, k và l Khoản 4 Điều 95 của Luật đất đai nhưng không thực hiện đăng ký biến động theo quy định.

     Như vậy, với hành vi không sang tên sổ đỏ khi mua đất là trường hợp phải đăng ký biến động đất đai theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 95, sẽ bị áp dụng mức phạt tiền là từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Chi tiết tham khảo tại chậm sang tên sổ đỏ