Hòa giải tranh chấp đất đai năm 2019 – Luật Toàn Quốc

Tin liên quan

HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

      Hiện nay, tranh chấp đất đai là một vấn đề xảy ra rất nhiều hiện nay. Vậy nên, việc hòa giải tranh chấp đất đai đóng vai trò rất quan trọng để giải quyết các vấn đề tranh chấp đất đai.

     Căn cứ vào tính chất của hoà giải và khái niệm tranh chấp đất đai chúng ta có thể đưa ra khái niệm về hoà giải tranh chấp đất đai như sau: “Hoà giải tranh chấp đất đai là việc các bên tranh chấp thương lượng để làm chấm dứt các tranh chấp đất đai với sự giúp đỡ của bên trung gian”.

Hòa giải tranh chấp đất đai

            Hòa giải tranh chấp đất đai

      Hòa giải tranh chấp đất đai được quy định tại Điều 202 Luật đất đai 2013, cụ thể như sau:

     “1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

     2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

     3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

     4. Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.

     5. Đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác.

     Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

     Để tìm hiểu rõ hơn quy định liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội, bạn có thể tham khảo thêm những bài viết tại đây