Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định pháp luật hiện hành

Tin liên quan

     Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định pháp luật hiện hành

    Thủ tục cấp sổ đỏ năm 2019 không có sự thay đổi so với thủ tục cấp sổ đỏ năm 2018. Có hai trường hợp cấp sổ đỏ hiện nay: cấp sổ đỏ khi có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất và cấp sổ đỏ khi không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất. Thủ tục cấp sổ đỏ khi có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất được thực hiện như sau:

     1. Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất

     Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất được quy định tại điều 100 Luật đất đai năm 2013 và điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP gồm:

 • Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
 • Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
 • Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
 • Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;
 • Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;
 • Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.
Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định pháp luật hiện hành

Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định pháp luật hiện hành

     2. Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu

     Bước 1: Nộp hồ sơ

     Người sử dụng đất lập một bộ hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Các giấy tờ chứng minh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Giấy tờ tùy thân của người sử dụng đất: chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn,…
 • Trích đo địa chính nếu có
 • Các chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)

     Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất đai thuộc phòng tài nguyên môi trường cấp huyện nơi có đất.

      Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

    Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ sung thì cán bộ tiếp nhận thông báo cho người sử dụng đất bằng văn bản. Nếu hồ sơ đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận ghi vào sổ tiếp nhận hồ sơ.

     Bước 3: Trách nhiệm của văn phòng đăng ký đất đai

     Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm phối hợp cùng UBND xã kiểm tra điều kiện cấp sổ đỏ. Nếu đủ điều kiện thì hoàn tất hồ sơ chuyển cho cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cấp sổ đỏ.

     Bước 4: Thực hiện nghĩa vụ tài chính

  Người sử dụng đất phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính sau:

 • Lệ phí trước bạ
 • Lệ phí địa chính
 • Tiền sử dụng đất (nếu có)

     Bước 5: Nhận kết quả theo phiếu hẹn của văn phòng đăng ký đất đai

     Để tìm hiểu rõ hơn quy định liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội, bạn có thể tham khảo thêm những bài viết tại đây