Văn bản luật đất đai

Luật thi hành án dân sự 2008

Luật thi hành án dân sự 2008

Luật thi hành án dân sự 2008 Luật thi hành án dân sự 2008 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009. QUỐC HỘI Số: 26/2008/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008        LUẬT Thi hành án dân sự ___________ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ … Đọc Thêm

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu  nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số: 23/2014/TT-BTNMT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                       Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2014 THÔNG TƯ Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của … Đọc Thêm

Thông tư 25/2014/TT-BTNMT Quy định về bản đồ địa chính

Thông tư 25/2014/TT-BTNMT Quy định về bản đồ địa chính

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số: 25/2014/TT-BTNMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2014 THÔNG TƯ Quy định về bản đồ địa chính Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định … Đọc Thêm

Thông tư 76/2014 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

Thông tư 76/2014 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

BỘ TÀI CHÍNH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 76/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2014   THÔNG TƯ Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5  năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 … Đọc Thêm

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2012

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2012

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI _____ Pháp lệnh số: 04/2012/UBTVQH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU  CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG _____________ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số … Đọc Thêm

Nghị định 31/2013 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Nghị định 31/2013 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều  của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

CHÍNH PHỦ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 31/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 … Đọc Thêm

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 24/2014/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2014   THÔNG TƯ Quy định về hồ sơ địa chính   Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số … Đọc Thêm

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin đất đai

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin đất đai

Mẫu số 01/PYC (Kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ………., ngày ….. tháng ….. năm ……… PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: ……… Giờ … phút, ngày …/…/… Quyển số …….. Số thứ tự …………… Người nhận hồ sơ (Ký, ghi rõ họ … Đọc Thêm

Thông tư 34/2014/TT-BTNMT xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

Thông tư 34/2014/TT-BTNMT xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số: 34/2014/TT-BTNMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014 THÔNG TƯ Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai ____________   Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy … Đọc Thêm

NGHỊ ĐỊNH 102/2014 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

NGHỊ ĐỊNH 102/2014 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 102/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 … Đọc Thêm

Trang 1 trên 3123