Chủ tịch Hội đồng thành viên cồng ty TNHH

Tin liên quan

Chủ tịch Hội đồng thành viên cồng ty TNHH

Trong bộ máy của công ty tnhh thì chủ tịch hội đồng thành viên là người có vài trò vô cùng quan trọng, vì đây là người được các thành viên góp vốn công ty bầu ra để thay mặt giải quyết những vấn đề quan trọng của Công ty vậy theo quy định pháp luật doanh nghiệp quy định như thê nào Chủ tịch hội đồng thành viên.

banner-999x196

Điều 57. Chủ tịch Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;

c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;

d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

đ) Thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

4. Trường hợp vắng mặt hoặc không đủ năng lực để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, thì Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có thành viên được ủy quyền thì một trong số các thành viên Hội đồng thành viên triệu tập họp các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc đa số quá bán.

Để được tư vấn chi tiết về chủ tịch hội đồng thành viên quý khách vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900888 để gặp luật sư tư vấn hoặc tham khảo bài viết tại website: huongdanluat.com.

Xin chân thành cảm ơn.

Bài viết tham khảo.

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp.

Tư vấn luật đất đai.

Tư vấn ly hôn miễn phí.