Mẫu đơn khiếu nại – Công ty Hướng Dẫn Luật

Tin liên quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày ………..tháng……………năm…………

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(1)

Họ và tên: ………………………………………………(2); mã số hồ sơ……………….……………………………………..……(3)

Địa chỉ: ………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….

Khiếu nại: ………………………………………………………………………………………………………………………………….(4)

Nội dung khiếu nại:………………………………………………………………………………………………………………….……(5)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có)

     Người khiếu nại

       ( ký và ghi rõ họ tên)

 

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

(2) Họ tên của người khiếu nại.

– Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.

– Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần 2) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?

(5) Nội dung khiếu nại

– Ghi tóm tắt sự việc đến khiếu nại;

– Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);

 

Các bài viết tham khảo:

Thuế mua bán nhà đất.

Hồ sơ xin cấp sổ đỏ.

Thuế sang tên sổ đỏ.