Văn bản luật hành chính

Nghị định 171/2013/ NĐ – CP xử phạt vi phạm, về giao thông

Nghị định 171/2013/ NĐ – CP xử phạt vi phạm, về giao thông

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 171/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm … Đọc Thêm

Mẫu đơn khiếu nại – Công ty Hướng Dẫn Luật

Mẫu đơn khiếu nại – Công ty Hướng Dẫn Luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..........., ngày ...........tháng...............năm............ ĐƠN KHIẾU NẠI Kính gửi:......................................................................................................................................................................(1) Họ và tên: ………………………...........................(2); mã số hồ … Đọc Thêm

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

QUỐC HỘI Số: 80/2015/QH13   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                  Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015                                      LUẬT Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH … Đọc Thêm

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2005

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2005

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 26/2005/PL-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2005 PHÁP LỆNH Ưu đãi người có công với cách mạng Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm … Đọc Thêm

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013

QUỐC HỘI                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   ----------                                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                                       … Đọc Thêm

NGhị định 167/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính

no_thumb

CHÍNH PHỦ  --------                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                    ----------------                                                Số: 167/2013/NĐ-CP                                             Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH … Đọc Thêm

Nghị định 66/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013

no_thumb

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 66/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ … Đọc Thêm

Luật tố cáo số 03/2011/QH3

no_thumb

QUỐC HỘI _____ Luật số: 03/2011/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________ LUẬT TỐ CÁO Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật tố cáo. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về tố cáo … Đọc Thêm

Luật tố tụng hành chính

no_thumb

QUỐC HỘI Số: 64/2010/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010 LUẬT Tố tụng hành chính ___________ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật Tố tụng hành chính. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH … Đọc Thêm

Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính ngày 29 tháng 07 năm 2011

no_thumb

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Số: 02/2011/NQ-HĐTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2011 NGHỊ QUYẾT Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính _____________________   Căn cứ Luật tổ chức Toà án nhân dân; Để thi hành đúng và thống nhất các quy định của Luật tố tụng hành … Đọc Thêm

Trang 1 trên 212