Văn bản luật lao động

Luật công đoàn 2012

Luật công đoàn 2012

QUỐC HỘI ______ Luật số: 12/2012/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ LUẬT CÔNG ĐOÀN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật Công đoàn. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Công đoàn Công đoàn là … Đọc Thêm

Nghị định 134/2015/NĐ – CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm tự nguyện

Nghị định 134/2015/NĐ – CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm tự nguyện

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 134/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; Căn cứ … Đọc Thêm

Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

CHÍNH PHỦ Số: 95/2013/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013                               NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ______________________________   Căn cứ Luật Tổ chức … Đọc Thêm

Thông tư 23/2015/TT – BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động.

Thông tư 23/2015/TT – BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2015/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU VỀ TIỀN LƯƠNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/2015/NĐ-CPNGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA … Đọc Thêm

NĐ 148/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề

NĐ 148/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 148/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DẠY NGHỀ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật dạy … Đọc Thêm

Nghị định 126/2007/NĐ – CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Nghị định 126/2007/NĐ – CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  một số điều của Luật Người lao động Việt Nam  đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

CHÍNH PHỦ _______ Số: 126/2007/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________________ Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng _________  CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 … Đọc Thêm

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2012

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2012

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI _____ Pháp lệnh số: 04/2012/UBTVQH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU  CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG _____________ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số … Đọc Thêm

Nghị định 31/2013 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Nghị định 31/2013 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều  của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

CHÍNH PHỦ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 31/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 … Đọc Thêm

Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006

Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006

QUỐC HỘI Số: 72/2006/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2006 LUẬT Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp … Đọc Thêm

Thông tư 05/2016/TT – BNV hướng dẫn mức lương cơ sở

Thông tư 05/2016/TT – BNV  hướng dẫn mức lương cơ sở

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2016/TT-BNV Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG, PHỤ CẤP TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ HỘI Căn cứ Nghị định số … Đọc Thêm

Trang 1 trên 3123