Chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở năm 2019

Tin liên quan

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT VƯỜN SANG ĐẤT Ở 

     Hiện nay, có rất nhiều người muốn chuyển mục đích đất vướn ao sang đất ở mà không biết về điều kiện và thủ tục chuyển mục đích như thế nào. Vì vậy, dưới đây chúng tôi xin trình bày về điều kiện và thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở.

1. ĐIỀU KIỆN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT VƯỜN SANG ĐẤT Ở 

     Căn cứ quy định tại Điều 57 Luật đất đai năm 2013 quy định về chuyển mục đích sử dụng đất thì:

     “1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

     a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

     b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

     c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

     d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

     đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

     e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

     g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.”

     Như vậy, trường hợp của bạn là chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở tức là chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở theo quy định trên. Đây là trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở được trình bày cụ thể tại mục 2.2 dưới đây.

2. THỦ TỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT VƯỜN SANG ĐẤT Ở 

     Căn cứ theo Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, như sau:

     “1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

     2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính…

     3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.”

     Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định về hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất, bao gồm:

     “a) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này; 

     b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

     Để tìm hiểu rõ hơn quy định liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở, bạn có thể tham khảo thêm những bài viết tại đây