Quy hoạch sử dụng đất theo nguyên tắc của Luật đất đai 2013

Tin liên quan

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch sử dụng đất theo nguyên tắc của Luật đất đai 2013.Đất đang có tranh chấp có được đưa vào diện đất quy hoạch không?

Tóm tắt câu hỏi: Gia đình tôi có 1 mảnh đất hiện đang tranh chấp với nhà bên cạnh. Nay tôi mới được biết là mảnh đất này sắp được đưa vào diện quy hoạch. Tôi muốn hỏi là đất đang tranh chấp có được đưa vào diện quy hoạch hay không?

nguyên tắc lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất

nguyên tắc lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ pháp lý:

-Luật đất đai 2013

Nội dung tư vấn về  quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch sử dụng đất  theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật đất đai 2013 là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các lĩnh vực, ngành đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

 Kế hoạch sử dụng đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Luật đất đai 2013 là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Theo quy định trên. Việc quy hoạch sử dụng đất phụ thuộc vào không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng… và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai. Tuy nhiên, việc thực hiện quy hoạch đất đai trước tiên phải tuân thủ các nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định tại Điều 35 Luật đất đai 2013 như sau:

  • Phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh.
  • Được lập từ tổng thể đến chi tiết; quy hoạch sử dụng đất của cấp dưới phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của cấp trên; kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia phải bảo đảm tính đặc thù, liên kết của các vùng kinh tế – xã hội; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải thể hiện nội dung sử dụng đất của cấp xã.
  • Sử dụng đất hiệu quả và tiết kiệm.
  • Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu.
  • Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.
  • Công khai và dân chủ
  • Bảo đảm ưu tiên quỹ đất cho mục đích an ninh, quốc phòng, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường.
  • Kế hoạch, quy hoạch của ngành, lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

 Theo quy định tại Điều 36 Luật đất đai 2013, Hệ thống quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất bao gồm:

– Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

– Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

– Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

– Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng.

– Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh.

Theo nguyên tắc chung khi lập kế hoạch sử dụng hay quy hoạch đất nêu trên, việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất phải đảm bảo tính hợp lý, phù hợp với chiến lược, môi trường và ưu tiên quy hoạch, sử dụng đất cho các mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng…

Theo như thông tin bạn cung cấp, hiện nay pháp luật chưa có quy định nào về việc đất đang có tranh chấp thì không được đưa vào quy hoạch sử dụng.Việc lập kế hoạch và quyết định đưa diện tích đất đó vào diện quy hoạch sử dung đất không phụ thuộc vào tình trạng đất đang có tranh chấp xảy ra hay không.